Category: High School Programs

Registration Day

http://www.youtube.com/watch?v=bkhakOYldhg

Opening Ceremony

Registration Day